از اعماق
دعوت به رونمایی از دومین مجموعه‌داستان یاسمن شکرگزار.