شیوه‌ی ممیزی در ایران، شبیه کره‌ شمالی است
«سابقه‌ی سانسور در جهان، در گفت‌وگو با فتح‌الله بی‌نیاز.»