به نام کسی که در تاریکی است
«شعری از صمد تیمورلو.»