سانسور کتابخانه‌ای در آمریکا؛ مردم دربرابر مردم
«نه. کتاب پیش از انتشار در آمریکا سانسور نمی‌شود. و بله. کتاب‌ها گاهی در آمریکا دچار مشکل می‌شوند و از کتابخانه‌ها حذف می‌شوند.»