«زمین پست» رمان تازه‌ی جومپا لاهیری را ترجمه می‌کنم!
«امیرمهدی حقیقت مترجم آثار قبلی لاهیری در ایران در وب‌لاگش از تصمیمش برای ترجمه‌ی بهترین و کامل‌ترین اثر لاهیری می‌گوید.»