فصل نامه‌ی جنگ زمان شماره‌ی ۱۹
«ویژه‌ی پاییز با سردبیری منصور کوشان.»