پادشاه فصل‌ها پاییز
«مگر می‌شود پاییز باشد و این شعر اخوان را زمزمه نکرد.»