آیا «شهریار» سرقت ادبی کرده بود؟
«شعری که گفته می‌شود شهریار در وصف حضرت علی (ع) سروده است، در اصل متعلق به میرزا آقا مصطفی افتخارالعلماء متخلّص به «صهبا» شاعر دوره‌ی ناصرالدین شاه بوده است.»