ترجمه‌های من از کرواک، دزدیده شده است!
«گزارش یک سرقت ادبی در روز روشن.»