دانلود ماهنامه‌ی ادبیات داستانی چوک(pdf)
«ویژه‌نامه‌‌ا‌ی به مناسبت هشتمین سال فعالیت کانون فرهنگی چوک.»