دو شعر از انسی الحاج
«اُنسی الحاج شاعر معاصر لبنانی متولد 1937 است. او با گشودن چشم‌انداز شعرسپید(قصیدة النثر) تحولی چشمگیر را در شعر نوی عربی آغاز کرد.»