سوریا... سوخته‌زارِ بزرگ
«شعری از سیدعلی صالحی در سوگ کودکان سوری.»