محمد قاضی شاعری که زیر سایه‌ی ترجمه گم شد
دن کیشوت، شازده کوچولو، مادام بوواری، و خیلی دیگر از آثار ادبی دنیا را با کدام ترجمه خواندید؟