تنهایی ما فقط دو سه تنهایی کم دارد
دعوت به شنیدن دو شعر از مجموعه «این کشتی پراسرار» از علی باباچاهی.