فیل ناپدید می‌شود
دعوت به خواندن داستانی از هاروکی موراکامی.