کامو، آرمان ساد‌گی
رونمایی با حضور ایریس رادیش، نویسنده‌ی آلمانی‌، مهشید میرمعزی، و علی دهباشی در ۱۷ دی ماه.