مسابقه‌‌ی داستان کوتاه و عکس فرشته
دومین دوره‌ با هدف ترویج داستان‌نویسی و فرهنگ کتاب‌خوانی و عکاسی با موضوع «محله‌ی کودکی».