بررسی پرونده‌ی شاعری «رویا تفتی»
«در تازه‌ترین شماره‌ی نشریه‌ی الکترونیکی گیور.»