آثار اخوان‌ثالث نقد می‌شود
با حضور محمد بقایی‌ماکان در ۷ دی ماه.