سی سال پس از مرگ در تبعید
دعوت به دیدن بزرگداشت غلامحسین ساعدی در آلمان.