صداهایی از چرنوبیل
ناداستانی که آلکسیویچ از مصاحبه با بازماندگان فاجعه‌ی چرنوبیل نوشته.