«را» دغدغه‌ی کدامین وزیر است؟
«کاشکی، کسی به ما می‌گفت تا زودتر کتابِ «نکته‌های ویرایش» را بخوانیم و بدانیم که «را»، این طفلک معصوم در زبان فارسی برای خودش سرایی و سریری دارد و آنقدرها هم هرجایی نیست که ما هرجا خواستیم آن نازنین را با خود بکشانیم یا بنشانیم.»