مهاجرانی به ارشاد برگشت + تصاویر
«بعد از هشت سال عکس مهاجرانی بر روی دیوار وزارت‌خانه.»