ماجرای عجیب کتاب‌های دزدیده شده از کتاب‌خانه‌ی کاخ لامبث در لندن
«جالب‌تر از همه به دام نیافتادن یک کارمند در حین دزدی کتاب‌هایی چنین ارزشمند و بزرگ است.»