پنج شعر از آرسنی تارکوفسکی
«پدر آندری تارکوفسکیِ فیلم‌ساز و یکی از بزرگ‌ترین شاعران روسیه در قرن بیستم.»