داستان‌های تهران مجوز چاپ نگرفت!
آخرین اثر سینا دادخواه غیرقابل‌چاپ اعلام شد.