شهر از طریق چه عناصر داستانی‌ای به رمان راه پیدا می‌کند؟
کامران سپهران مروری دارد بر گام‌های آغازین داستان شهری و از چگونگی باز شدن پای شهر به ادبیات می‌گوید.