کهنه کتاب سعید
«خاطرات جالب یک کتاب‌فروش بساطی در پیاده‌رو از مواجهه با مردم.»