چگونه کتابخوان شویم
درباره‌ی همه چیز کنجکاوی می‌کنیم، جز درباره‌ی کتاب‌هایی که تازه به بازار آمده است. این خصلت ملی ما ایرانی‌هاست.