شکستِ مهاجرانِ ایرانی در ادبیات
واکنش اهل قلم درخارج از مرزهاى بومى‌ای که در آن روزگار می‌گذرانند.