به عصر هیروگلیف مدرن خوش آمدید!
تا ما بیاییم و تصمیم بگیریم که به اموجی‌ها بگوییم تصویرنگاشت یا شکلک یا صورتک یا حتا اسمایلی، فرهنگ انگلیسی آکسفورد، یکی از همین شکلک‌های معروف را به عنوان لغت سال ۲۰۱۵ انتخاب کرده.