مرگ به خاطر نفرت از داستان­ نویسی
نگاهی به زندگی و آثار دازایی اوساموو.