کشور خارج کجاست؟
«یادداشت طنزی که به خاطر آن هفته‌نا‌مه‌ی نگین کرمان را توقیف کردند.»