شبگار
«مجله‌ای فرهنگی با ایده‌هایی بکر از چهارگوشه‌ی ادب و هنر.»