ادبیات ایران در نشریه‌ی رومن رولان
«ویژه‌نامه‌ی ادبیات ایران در نشریه‌‌ی معتبر فرانسوی «اروپا».»