نکاتی درباره‌ی اصطلاح «پسامدرنیسم»
«از دکتر حسین پاینده.»