دف‌خوانی رضا براهنی
در شبِ ۱۷ آبان ۹۴، رضا براهنی ۸۰ ساله، مهمان انجمن فرهنگی دوستان افغانستانی ما، خانه‌ی آینه، در ویرجینیا بود.