اگه مردی، کجا چالت می‌کنند؟
دعوت به خواندن شعری از رضا براهنی که در سال ۱۳۵۵ شمسی در نیویورک گفته شده.