ابوتراب کاتب یا ابوتراب نقاش؟
دعوت به دیدن نقاشی‌های تازه‌ی ابوتراب خسروی.