دعوت به شنیدن نمایشنامه‌ی رادیویی از بیژن مفید
داستان «خاموشی دریا» که ژان بروله آن را در سال ۱۹۴۱ به صورت مخفیانه نوشت و حسن شهید نورایی آن را به فارسی ترجمه و در آبان ۱۳۲۳ در تهران منتشر کرد.