چرا نباید از «موبایل» استفاده کرد؟
«محمد بقایی ماکان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیش از واژه‌گزینی، به خانه‌تکانی نیاز دارد تا روح و فرهنگ ایرانی بر آن غالب شود.»