آی آدم‌ها که در ساحل نشسته بیکینی بر تن دارید
«ادبیات تطبیقی ما و نیما یوشیج.»