واکاوی سمبولیسم آوایی
«نگاهی مختصر به شش سخنرانی رومن یاکوبسن در باب آوا و معنا.»