چارلز بوکوفسکی در مواجهه با سانسور
«نامه‌ای پر از معنا و در ستایش آزادیِ نوشتن از بوکوفسکی در واکنش به حذف کتابش از یک کتاب‌خانه به اتهام سادیستی بودن.»