آیدین آغداشلو از فرش ایرانی می‌گوید
«در دومین شماره‌ی «طره»، ماه‌نامه‌ی فرش دست‌باف ایرانی.»