لیدی گودایوا و مالیات کالیفرنیا
«شعری از دفتر جدید عباس صفاری.»