سیاست چند زبانی در ایران؛ ضرورت اخلاقی یا انتخاب سیاسی؟در ایران هنوز زبان مادری شهروندان غیر فارس، جایگاه آن در مناسبات اجتماعی، نسبت آن با زبان مسلط و اهمیت آن در فرایند آموزش موضوعی چالش برانگیز و محل مناقشات بسیار است. کلیک انتشار اظهارات جنجالی سید جو
«این یادداشت تحلیلیِ خواندنی را از دست ندهید.»