تور فرهنگی وادبی سمرقند و بخارا
با حضور استاد جواد مجابی.