تجربه‌های تلخ و شیرین از طراحى جلد کتاب
دعوت به دیدن تصاویر طراحی جلد و کتاب سازی‌های خلاقانه‌ی مجید زارع.