نمی‌توان در را بازگذاشت که سیل معادل‌های غلط وارد زبان شود
روایت ضیا موحد از مشکل‌های زبانی و رواج اشتباه‌ها.